Локална јамка

 

Локалната јамка на Балкантел е составена од оптичка мрежа, PDH MW мрежа и 5GHz мрежа.