3G Базирен

Овој вид на комуникација се остварува преку 3G мрежата на Балкантел и може да послужи како back-up VPN сервис на статичната и динамичната VPN конекција.