Заштитен сервис


Заради максимална заштита на нашите корисници, нашите сервиси се целосно, во однос 1:1, заштитени од испади со тоа што се, како локално така и меѓунaродно, поврзани со алтернативни рути со што се овозможува непречен тек на услугите при недостапност на било кој сегмент на примарниот линк. Поради тоа нашите договори вклучуваат гарантирана постојаност на сервисот од 99.7% на месечно ниво.